Navbul.com > Home > SLAVYANKA
SLAVYANKA
Bulk Carrier
2012
32588 МТ
MALTA
9496276
Bureau Veritas (BV)
4 x 30.5
10.15 M
179.9 М
28.4 M
20924 / 11786
5 / 5
43477.4 M3